Vacatures

Voor volgend seizoen hebben wij weer een aantal vacatures beschikbaar:

Scheidsrechtercoördinator
Gerrit Bloemendal stopt met zijn activiteiten als scheidsrechtercoördinator. Ook hiervoor zijn we dringend op zoek naar een opvolger. De scheidsrechtercoördinator is contactpersoon voor de scheidsrechters van de vereniging en zorgt ervoor dat er bij thuiswedstrijden een scheidsrechter ingedeeld wordt.

Verantwoordelijkheden:
– Contactpersoon scheidsrechters
o Bij vragen vanuit scheidsrechters binnen de vereniging contactpersoon zijn.
o Jaarlijks scheidsrechterbijeenkomst organiseren; wijzigingen regels e.d. en lopende zaken bespreken.
– Overzicht houden van scheidsrechters binnen de vereniging, met bijbehorende licentie.
o Knelpunten signaleren & actie op ondernemen, m.b.t. aantal & niveau van beschikbare scheidsrechters .
– Indeling scheidsrechters bij de wedstrijden maken & verspreiden, 2x per jaar.
o Bij bekerwedstrijden/wedstrijdwijzigingen scheidsrechter regelen.
– Leveren van een constructieve bijdrage aan de bestuurlijke zaken binnen de vereniging.

Middelen:
– Overzicht scheidsrechters

Materiaalcommissie
De materiaalcommissie draagt zorg voor het goed onderhouden van de materialen van de vereniging. Wanneer materialen zijn versleten of niet repareer baar zijn geeft de materiaalcommissie aan dat deze vervangen moeten worden bij het bestuur welke de zorg zal dragen financiële middelen beschikbaar te stellen aan de materiaalcommissie.

Verantwoordelijkheden:
– Controleren van de kwaliteit & aantal van de ballen (zowel mini als senioren ballen)
– De staat van
o de palen (6 totaal)
o netten (3 senioren netten 1 circulatie netten)
o antennes (6 stuks)
o antennehoezen (6stuks)
o scheidsrechtersstoelen (3 stuks)
o ballenwagens (4 stuks)
o korf met de groene paal (1 paal met 1 rieten korf)
o bewegingsladdertjes (2 stuks totaal in tas)
– Correctheid van de meetstok welke gebruikt wordt om de nethoogte te bepalen (1 stok aanwezig) en voorzien van goede streepjes
– Constructieve bijdrage leveren aan het gezamenlijk onderhoud van het materiaal, bijv. materiaal voorzien van stickers.
– Halfjaarlijks checken, opruimen en inventariseren wat er (nodig) is en hierover overleggen met het bestuur. Indien akkoord aanschaf nieuwe materialen.

Middelen:
De vereniging stelt daarbij de volgende middelen beschikbaar:
– Compressor / ballenpomp
– Drukmeter
– Meetlint

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging en een duidelijke verantwoording hiervan.

Verantwoordelijkheden:
– Verantwoordelijk voor het opstellen van een correcte begroting welke wordt goedgekeurd door de aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.
– Verantwoordelijk voor het innen van de inkomsten en het betalen van de facturen conform de onderliggende afspraken hiertoe.
– Verantwoordelijk voor het bijhouden van een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven van de vereniging.
– Organiseert jaarlijks voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering de kascontrole en een verslag hiervan, voorzien van handtekeningen.
– Leveren van een constructieve bijdrage aan de bestuurlijke zaken binnen de vereniging.

Middelen:
– Inloggegevens bankrekening, pinpas, bankboek, ledenlijst.

Secretariaat
De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie en archivering van bestuurlijke zaken.

Verantwoordelijkheden:
– Documentatie vereniging ordenen en bewaren.
– Agenda opstellen voor vergaderingen, uitnodigen gasten en reserveren ruimte.
– Notuleren tijdens vergaderingen & doorsturen naar overige bestuursleden.
– Ledenlijst bijhouden in samenwerking met ledenadministratie.
– Jaarkalender bijhouden & agenderen bij vergaderingen.
– Algemene Ledenvergadering; datum plannen, agenda opstellen, uitnodigen leden, ruimte reserveren.
– Mail bijhouden & waar nodig doorsturen.
– Aanspreekpunt voor vragen (niet-)leden.
– Leveren van een constructieve bijdrage aan de bestuurlijke zaken binnen de vereniging.

Middelen:
– Mailadres secretariaatsmash68scm@live.nl, jaarkalender

Technische Zaken Senioren
Detechnische commissie is verantwoordelijk voor deindelingen van teams, trainingstijden, wedstrijdtijden, trainers (en evt. coaches) en het onderhouden van contacten met de betrokkenen.

Verantwoordelijkheden:
– Teamindelingensenioren.
– Trainingstijden en wedstrijdtijden vaststellen.
– Trainers verdeling.
– Infoblad/map bij start van het seizoen, per team.
– Inventariseren leden volgend jaar & vrijwilligerstaken.
– Inventariseren trainers volgend jaar.
– Contactpersoonvoor trainers, coaches en aanvoerders over praktischezaken en indelingen.
– In samenwerking met Technische zaken Jeugd.
– Leveren van een constructieve bijdrage aan de bestuurlijke zaken binnen de vereniging.

Middelen:
– Ledenlijst, contacten trainers.

Voorzitter
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor beslissingen in het bestuur en de algemene gang van zaken.

Verantwoordelijkheden:
– Voorzitten van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.
– Onderhouden van contacten met betrokkenen binnen en buiten de vereniging.
– Afsluiten van contracten met Laco, sponsoren, trainer(s) en evt. anderen.
– Voortgang van verschillende functies en gemaakte afspraken bewaken en controleren.
– Bewaken uitvoering beleidsplan en visie van de vereniging.
– Leveren van een constructieve bijdrage aan de bestuurlijke zaken binnen de vereniging.

Middelen:
– Beleidsplan

Wedstrijdzaken
Degene van wedstrijdzaken is contactpersoon vanuit de vereniging voor de Nevobo. In overleg met technische zaken en jeugdzaken zorg dragen voor het opgeven van de teams en wedstrijdplanning. In de loop van het seizoen hoort hierbij wedstrijdwijzigingen verwerken, in overleg met betrokkenen.

Verantwoordelijkheden:
– Contactpersoon Nevobo
o Inschrijvingen Nevobo in overleg met technische zaken & jeugdzaken
– Wedstrijdwijzigingen verwerken
o Teams benaderen en in overleg wijzigingen doorvoeren
o Wedstrijdschema & wijzigingen doorgeven aan scheidsrechterscoördinator
o Zaalwacht indelen en verspreiden
– Wedstrijdformulieren beheren en verspreiden
o Zorgen dat het wedstrijdformulier op tijd, ingevuld aanwezig is
o Na de wedstrijd formulieren controleren op fouten & compleetheid
o Uitslagen verwerken bij Nevobo & wedstrijdformulieren opsturen
– Organiseren van bekerwedstrijden
o Inschrijving
o Voorstel data
o Zaal, scheidsrechter, teller, etc. coördineren.
– Boetes vanuit Nevobo controleren
o Waar nodig bezwaar aantekenen/doorgeven aan betrokkenen
– Recreantencompetitie
o Inschrijven recreanten
o Mail vanuit Nevobo ontvangen en tijdig doorsturen naar contactpersoon binnen recreanten

Middelen:
– Postzegels, wedstrijdformulieren, enveloppen
– Inloggegevens om wijzigingen door te kunnen voeren

Wanneer de reeds beschikbare middelen ontoereikend zijn kan dit besproken worden in het bestuur.

Mocht er interesse zijn voor één van de functies dan kan dit kenbaar worden gemaakt via een berichtje naar secretariaatsmash68scm@live.nl